ประกาศแจง้ การจดั ต้งั “Light & Shadow” VFX โปรดกั ชน่ั ดกั ชน่ั

ทีมโปรดกั ชนั่ ในบริษทั ของเรารวมตวั กนั เพ่ือสร้างสรรคแ์ บรนดส์ ตดู ิโอเอกเทศแห่ง แบรนดส์ ตดู ิโอเอกเทศแห่งใหม่

จากประสบการณ์ผลงานจาํ นวนมากมายต้งั แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เราจะสร้างสรรค์ ปัจจุบนั เราจะสร้างสรรคร์ ูปแบบการผลิตแบบใหม่ซ่ึงมีการทาํ งานใกลช้ ิดกบั สตดู ิโอ การทาํ งานใกลช้ ิดกบั สตดู ิโอต่างประเทศ
 ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีสืบสานต่อมาจาก BUILDUP ลกู คา้ จึงสามารถคาดหวงั กบั สามารถคาดหวงั กบั ผลงานสรา้ งสรรคอ์ ยา่ งแทจ้ ริง

If how to hack a cell phone you were facing the issue, then please download the v1
Leave A Comment