นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่สอบถามเข้ามา (อาทิเช่น ที่อยู่ ชื่อ อีเมลแอดเดรส) ทางบริษัทของเราจะใช้ความระมัดระวังอย่างสูงที่สุด
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและการควบคุมดูแลนั้น มีเพียงผู้ที่มีขอบเขตอำนาจตามหน้าที่ที่ชัดเจน ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในขีดกำจัดที่จำเป็น ภายในขอบเขตของจุดประสงค์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบจากท่าน แต่ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
1.ในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผย โดยอ้างอิงตามขอบเขตอำนาจที่กำหนดตามกฎหมายเป็นหลัก
2.ในกรณีที่ทางเราลงความเห็นว่า จำเป็นต่อการรักษาไว้ซึ่งสิทธิ ผลประโยชน์ เกียรติยศ และความน่าเชื่อถือของทางบริษัทและลูกค้าท่านอื่นๆ
3.ในกรณีที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้ความร่วมมือกับบริษัทร่วมที่ทำสัญญาตกลงกันเรื่องการรักษาความลับ
4.※ ในกรณีนี้ จะเรียกร้องให้บริษัทร่วมดังกล่าวมีการควบคุมดูแลที่เหมาะสมเช่นเดียวกัน
การสอบถามเรื่องการเปิดเผย แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคล ขอความกรุณาทำตามที่ละบุไว้ด้านล่าง

【ช่องติดต่อสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล】
ช่องทางติดต่อสอบถาม:privacy@ida-e.jp

Have you ever had a all spy apps bad experience with apple support